Sjö skymning fjäll Niclas Vestefjell

Fakta om turism – för bättre strategi och målbild

14 februari, 2019
Text: Anne Adsten
Foto: Niclas Vestefjell
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Fakta och statistik är ett sätt att påvisa betydelsen av besöksnäringen i regionen och ett sätt att följa upp och sätta mål för fortsatt hållbar utveckling. Strategier, är verktyg för hur vi tillsammans verkar för att nå uppsatta mål.

Strategier mot gemensamma mål

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala besöksnäringsstrategin har ett naturligt samband med det gemensamma målet att verka för regionens utveckling. På samma sätt har kommunala och destinationsspecifika strategier för besöksnäringen samband med den regionala besöksnäringsstrategin.

Revidering av den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS)

Den 18 december 2018 beslutade Regionala Utvecklingsnämnden att den Regionala Utvecklingsstrategin ska revideras med startskott den 1 januari 2019. Målsättningen är att en ny regional utvecklingsstrategi kan antas under hösten 2020. Styrgrupp för revideringsarbetet är Regionens samverkansråd.

Parallell revidering av besöksnäringsstrategin

Jämtland Härjedalen Turism planerar att under 2019 inleda en revidering av den regionala besöksnäringsstrategin tillsammans med sina medlemmar: kommuner, destinationer och aktörer som tillsammans verkar för en hållbar utveckling av besöksnäringen i regionen.

Målen i den nuvarande versionen av besöksnäringsstrategin handlar om utveckling av kommersiella gästnätter, omsättning i besöksnäringen, årsarbeten, omsättning per gästnatt, antal hållbara evenemang och andel nöjda kunder. Andra mål kan komma att formuleras in i kommande reviderade besöksnäringsstrategin.

En övergripande målsättning för besöksnäringen är en hållbar utveckling ur alla perspektiv – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. I Jämtland Härjedalen benämner vi det FLERVÄRDE.

Utlysning – stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete

För att möjliggöra för fler aktörer att stärka det lokala strategiarbetet och därmed också bidra i arbetet på regional nivå har Region Jämtland Härjedalen gjort en utlysning med möjlighet till medfinanisering. Läs mer om utlysningen här

Nyckeltal för en kommun eller destination

Målbilden för en kommun/destination formuleras parallellt med den regionala besöksnäringsstrategin och den regionala utvecklingsstrategin. I tillägg kan den byggas utifrån den typ av turism som kommunen/destinationen vill prioritera/bli bäst på.

T ex så kan en kommun med fokus på fisketurism ta med mål som handlar om antal sålda fiskekort. Skoterturism om antal sålda ledbevis. Vandring kan handla om att mäta antal vandrare längs en specifik led via t ex fotocell. Flervärde kan innefatta antal bilder i marknadsföringssammanhang för olika kön etc.

Härjedalens fjällmuseum Martin Söderqvist
Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen. Foto: Martin Söderqvist

Olika sätt att mäta effekten av turism

 Gästnattsstatistik – månad för månad i Jämtland Härjedalen

Kommersiella gästnätter finns via JHTs månatliga gästnattsrapport. Ladda hem pdf:en för t ex december för det år du är intresserad av, så finns där hela årets utveckling för en kommun eller specifik destination, respektive regionen som helhet.

Läs mer om hur insamling av gästnätter går till här

Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen – årlig publikation

Samlad fakta om besöksnäringen i regionen år för år samlas in av JHT i en rapport som finns i tryckt format samt som nedladdningsbar pdf (Fakta & Statistik på jht.se)
I Fakta om turismen i JH finns resultat från kännedoms-undersökningar, gästenkät-undersökningar, gästnattsstatistik, besökssiffror vid sevärdheter och större evenemang, omsättning, sysselsättning, resande m m i Jämtland Härjedalen.

Skidanläggningar

Statistik över SLAO-anslutna anläggningar finns via SLAO. De största anläggningarna finns i deras rapport.

Hur beräknas övernattningar hos släkt och vänner, fri camping och boende i egen stuga/lägenhet?

För att komma åt beräkningar som handlar om icke-kommersiellt boende behövs en enkätundersökning med ett statistiskt säkerställt urval av respondenter i en tillräcklig mängd för att kunna dra slutsatser om helheten. För att komma åt boende i egen stuga så kan ett samarbete inledas med en levarantör som har kontakt med stugägare.

För att se toppar i nyttjandet av fritidsboende kan vattenreningsanläggningar i kommunen vara en part. Skillnader mellan normal förbrukning jämfört med påsk eller annan tidpunkt då man kan tänka sig att många nyttjar sina fritidsboenden kan t ex mätas över tid för att se fluktuationer.

Tips på ytterligare mätpunkter

Intäkt per gästnatt

Fråga turismföretagare i kommunen eller medlemmar i destinationen med kanske 2-3 års mellanrum om detta för att se utveckling över tid.

Årsarbeten

Fråga turismföretagare i kommunen/destinationen med kanske 2-3 års mellanrum om hur många årsanställningar de har för att se utveckling över tid.

Omsättning

Fråga turismföretagare i kommunen/destinationen med kanske 2-3 års mellanrum om omsättning (med möjlighet att svara anonymt) för att se utveckling över tid. Aktiebolagsutveckling kan hittas via officiella siffror – men eftersom många av turismföretagarna har andra företagsformer så kan frågor vara mest effektivt.

Antal hanterade bygglov

Bygglov som handlar om bygge av fritidshus och anläggningar för i huvudsak turistiska syften. Följ förändring över tid.

Fritidshus-utveckling

En metod kan vara att följa antal hanterade försäljningar t ex via Fastighetsregister? Samarbete med lokala mäklare? Genomsnittligt kvm-pris? Ökning av kvm-pris?

Hos SCB finns statistik kring bostadsbestånd i Sveriges kommuner – t ex antal fritidshus.

Antal resande

Till exempel antal resande till kommunen/destinationen med hållbara transportmedel: Mätningar som handlar om resande med t ex tåg, buss, eller volym tankat vid el-laddstolpar i området.Trafikverket gör trafikmätningar som kan avläsas via deras sajt.
Man kan oxå köpa in egna ”puckar” för att mäta flöden. Det har t ex Strömsunds kommun gjort för att mäta trafik (antal och hastighet) vid Stekenjokk, längs Vildmarksvägen.

Besökssiffror

Mätningar vid frekventerade besöksmål samt eventuellt även vandringsleder/skidleder – utvalda som referenspunkter för att se utveckling över tid. Prioritera gärna verktyg för mätning för att få så korrekta mätetal som möjligt t ex mätning via fotoceller. Många besöksmål uppskattar idag sina besökssiffror, vilket inte ger den trovärdighet som mer korrekta siffror kan ge.

Skip to content