Inlandsbanan i Södra Storsjöbygden Håkan Wike

Infrastruktur, kommunikationer, tillgänglighet och attraktionskraft, 2.0

2 april, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Inlandsbanan i Bjärme, Fåker. Foto: Håkan Wike, Inlandsbanan

Tillgänglighet och attraktionskraft har stor betydelse för utvecklingen av en plats och samhällsutvecklingen i stort. Utan en reseanledning uppstår ingen betydande trafik och utan en god infrastruktur och goda kommunikationer begränsas möjligheterna till utveckling. I en region som Jämtland Härjedalen med dess geografiska läge är god tillgänglighet i alla trafikslag nödvändig. Det gäller för näringslivets olika branscher inklusive besöksnäringen men även för verksamheter i den offentliga sektorn som vård och utbildning och för att regionen ska vara attraktiv att leva i.

Mot den här bakgrunden har JHT under många år arbetet aktivt med infrastruktur- och kommunikationsfrågor och då ofta i nära samarbete med en rad andra aktörer vilket krävs för att kunna påverka i den här typen av frågor. Ett utmärkt övergripande forum för de här frågorna, och där JHT ingår, är Region Jämtland Härjedalens transportutvecklingsråd där både offentliga och privata aktörer ingår.

flyg äventyr snö resa upptäcka
Boeing-flygplan vid Åre/Östersund flygplats. Foto: Arild Vågen

Utan fungerande kommunikationer ingen besöksnäring

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring och tillväxtmotor och betydelsen av fungerande kommunikationer är helt avgörande för våra orter och destinationer som Åre, Funäsdalen och Vemdalen. I Åre som tidigt fick järnväg genom byn har över 100 år med en stark besöksnäring fört med sig en anda av entreprenörskap som starkt bidragit till att innovationer och affärsidéer ständigt utvecklas. I Funäsfjällen finns 800 årsarbeten inom besöksnäringen inom ett område som har ca 2 000 fast boende och i destinationerna Funäsfjällen och Vemdalen svarar besökarna för ca 75 % av all omsättning i alla branscher (se SPRIT-utredningen 2016). Den betydande besöksnäringen i regionen är också en grund för en betydande turismforskning vid Mittuniversitetet.

För att den här så viktiga utvecklingen ska kunna fortsätta och växlas upp behövs naturligtvis fungerande kommunikationer med allt större krav på hållbara lösningar och det här gäller både till och från våra destinationer och inom destinationerna, inte minst när vi mer och mer konkurrerar på en internationell marknad där också de stora evenemangen spelar en viktig roll.

Viktiga delar utöver persontransporterna är varudistribution och renhållning, något som normalt inte framgår av tillgänglig statistik. Stora destinationer har ofta ett stort antal restauranger, butiker och annan service som behöver dagliga leveranser av varor, liksom fungerande avfallshantering.

Gemensamt positionspapper

För snart ett år sedan arrangerade Handelskammaren, Jämtland Härjedalen Turism (JHT), Samling näringsliv och Region Jämtland Härjedalen en konferens på temat ”Tillgänglighet och attraktion”. Ett resultat blev en överenskommelse om att med respekt för både nuvarande planer och eventuella politiska skiljelinjer arbeta fram ett gemensamt positionspapper som beskriver hur vi vill se framtidens infrastruktur och tillgänglighet i Jämtland Härjedalen 2050.

Bakgrunden till initiativet är den kritik som Jämtland Härjedalen under flera år fått från olika håll för att vi är för otydliga i våra prioriteringar avseende infrastruktursatsningar. Att vi dessutom tenderat att föra fram olika budskap från olika håll och även upplevs ändra oss efter att beslut tagits har inte hamnat på vårt pluskonto. Därför bör man se arbetet med ett positionspapper till stor del som ett kommunikationsprojekt där vi gemensamt lyfter fram våra långsiktiga infrastrukturprioriteringar och vad som krävs i form av delmål och satsningar på kort sikt för att vi så småningom ska nå dit. Målet är att positionspapperet ska vara färdigt under våren 2019 och målgruppen för budskapet är i huvudsak beslutsfattare på nationell nivå men även internationella och då i första hand på EU-nivå.

Andra samarbeten för ökad tillgänglighet

Som nämnts i inledningen så arbetar vi från JHT:s sida löpande och som regel i nära samarbete med våra destinationer, regionen, andra näringar och andra aktörer med dessa frågor och då med tydliga hållbarhetsambitioner för att även kunna bidra till de nationella och regionala miljömålen. Det är ju också så att för besöksnäringen så är det just transporterna som är den stora utmaningen inom hållbarhetsområdet.

Om det planerade positionspapperet är det kanske långsiktigt viktigaste exemplet så följer här ytterligare några exempel på frågor där JHT medverkar i olika omfattning varav flera delar förmodligen kommer att finnas med i positionspapperet på ett eller annat sätt:

Nattåg till Jämtland Härjedalen året runt

Efter intensivt samarbete med både utredningar och påverkan började nattågstrafiken hösten 2018 att åter rulla på helårsbasis. Då det nu är aktuellt med upphandling av nattågstrafiken för tiden efter december 2020 så har vi från JHT:s sida lagt ner en hel del tid på att bidra till en från vår region gemensam kravspecifikation på det upphandlingsuppdrag som regeringen kommer att ge Trafikverket hösten 2019. Ett mål har varit att ha ett underlag framme till Järnvägsforum i Åre i början av april 2019 där både infrastrukturministern och GD för Trafikverket deltar.

Målbild: 4 timmars restid med tåg

I styrgruppen för arbetet med nattågstrafiken, som hålls samman av regionen och där JHT ingår, har även annan tågtrafik dagtid diskuterats och bl a så har en gemensam målbild för en restid på ca 4 timmar Östersund-Stockholm överenskommits, vilket även är uttryckt i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Detta utan att peka ut något specifikt stråk.

För ökade investeringar i Inlandsbanan

En investering i Inlandsbanan på det sätt som bolaget beskrivit skulle få mycket stor betydelse för Jämtland Härjedalen på flera sätt. Dels som godskorridor genom hela Norrlands inland, dels som komplement till andra delar i järnvägssystemet som till exempel Norra stambanan. Vidare som viktig del i det kollektiva resandet i regionens nord – sydliga riktning och slutligen och inte minst viktigt, skulle den på ett avgörande sätt bidra till att säkerställa framtida kommunikation till ett av regionens största sammantagna besöksnäringsområden, kommunerna Härjedalen och Berg. Det här är skäl till att JHT är engagerade även i den frågan.

Internationellt direktflyg

I nära samarbete med aktörer som Region Jämtland Härjedalen, Swedavia, Skistar och Visit Sweden arbetade JHT i två år innan det första avtalet med easyJet om direktflyg från numera London, Bristol och Köpenhamn vintertid till Åre Östersund flygplats kunde undertecknas. Hur trafiken kommer att se ut nästa vinter är för tidigt att säga men i nuläget har i alla fall en diskussion om trafik från ännu en utländsk flygplats och eventuell trafik under barmarkssäsongen påbörjats.

Infrastrukturellt samarbete med Tröndelag

I samarbete med främst Tröndelag Reiseliv och Avinor påbörjades i början av 2019 ett samarbete för utökad användning av norska flygplatser, i första hand Trondheim/Vaernes flygplats, för att öka antalet besökare till destinationer på både norsk och svensk sida. Tack vare det här samarbetet så ingår JHT i det s k Flygrådet vid Vaernes flygplats.

Lokalt Flygråd

JHT ingår i Åre Östersunds flygplats Flygråd och har tack vare det en löpande dialog både med Swedavia och de flygbolag som trafikerar flygplatsen samt bolag som kan vara på väg in.

Biobränsle för hållbara flygresor

Sedan en tid tillbaka har en rad aktörer varav JHT är en, påbörjat ett arbete för att bidra till en större efterfrågan på biobränsle till flyget. Frågan har diskuterats i olika forum men sedan Jämtkraft klivit fram som en sammanhållande aktör har frågan börjat få tydligare konturer.

Ökat vägunderhåll och rättvisande beräkningsmodeller

En mer eller mindre löpande dialog med Trafikverket om både vägar och järnvägar sker både i Transportutvecklingsrådet, genom mer direkta kontakter och i samband med diskussioner om bl a aktuella planer, investeringar och kvalitet på underhåll i stället för hastighetsreducering och utveckling av de beräkningsmodeller som används vid behovsanalyser så att de tar bättre hänsyn till besöksnäringen.

JHT & Svensk Turism

Dessutom sker via JHT ett påverkansarbete på nationell nivå bl a genom JHT:s engagemang i Svensk Turism.

För mer information: Mats Forslund, JHT

 

Skip to content