äventyr resa snö sommar infrastruktur

Mats Forslund om hur JHT jobbar med hållbarhet, ansvar, miljö och klimat

14 februari, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Norrtåg vid Åre Station. Foto: Anne Adsten

Då och då dyker det upp enkäter eller intervjuer i syfte att ta tempen på hur JHT, och säkert många andra organisationer också, arbetar med frågor kring hållbarhet, miljö och klimat. Gott så och naturligtvis viktigt men det är inte alltid så lätt att kort och effektivt och på några rader beskriva vad som görs och hur vi jobbar och inte heller hur miljöperspektivet inom hållbarhet hänger samman med perspektiven ekonomisk och social hållbarhet. Ledtiderna när man arbetar med de här frågorna har också ofta mer karaktären av långlopp än sprint. Av den anledningen försöker jag här ge exempel på hur vi inom JHT utifrån vårt uppdrag under många år haft en ambition att påverka besöksnäringens utveckling i en hållbar riktning.

Vi hade säkert kunnat göra mer och på andra sätt men då är det också viktigt att komma ihåg att det under åren gjorts mycket inom olika destinationer och företag medan den här texten mer tar fasta på vad vi som en regional part, ägd i huvudsak av de olika destinationsbolagen, gjort för att stimulera och underlätta det mer lokala arbetet. Och, keep up the good work!

Projekt “Turism 2020” 2008-2010

Redan i projektet Turism 2020 som formulerades hösten 2007 fanns ett tydligt fokus på destinationsutveckling med hållbarhet som en viktig fråga, bl a belyst i en separat bilaga till projektplanen. Vi behövde helt enkelt fånga frågan och skapa ett underlag att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Bakgrunden var att vi redan då såg nödvändigheten av att arbeta in en tydligare syn på hållbarhetsfrågan både för dess egen skull men också för att vi såg att våra gäster i allt större utsträckning skulle komma att efterfråga det.

Hållbarhetspolicy 2008

Processen ledde fram till att JHT:s styrelse våren 2008 antog en hållbarhetspolicy för regionens besöksnäring. Policyn användes inom Turism 2020 som “kravställare” vilket innebar att destinationer och andra medverkande i projektet för att kunna ta del av de tillgängliga medlen skriftligen måste åta sig att arbeta i enlighet med hållbarhetspolicyn. Exempel på insatser där den här modellen nyttjades var i samband med bildande av destinationsbolag i Vemdalen, Bydalen och Ragunda och vid bildande av Convention Bureau i Åre.

Värdegrund i den regionala besöksnäringsstrategin

2009 togs den första ”moderna” regionala besöksnäringsstrategin fram och därefter har den reviderats ungefär vartannat år, bl a 2011 för att anpassas till den nationella besöksnäringsstrategin som då lanserades. Från och med strategiversionen från 2013 utgör hållbarhetspolicyn värdegrund för hela strategin och i den senaste versionen från 2016 så är begreppet hållbarhet kompletterat med begreppet ”Ansvar”. Den främsta orsaken till det är att ”ansvar” förstärker vikten av att agera och dessutom fångar det upp det allt större ansvar som gästen själv vill ta genom att göra medvetna val kring sitt resande. Den kanske allra största kraften i utvecklingsarbetet.

Projektet “Hållbar besöksnäring” 2012-2014

Med tydlig inriktning mot kompetens och att lära av intressanta exempel genomfördes under tre år ett projekt som bl a innehöll workshops och studieresor till tre helt olika destinationer med hållbarhetstema. I Chamonix studerades hållbarhet kring stora evenemang, främst deras Marathon du Mont-Blanc, och hur de arbetar med säsongsförlängning. Resan till Köpenhamn handlade om hållbar mat på olika sätt och innehöll också deltagande i deras evenemang Copenhagen Cooking. På Mallorca var temat ”Från grisfest till hållbar hälso- och träningsturism” för att ta del av hur de mycket målmedvetet arbetat med att profilera om sin besöksnäring.

Projektet ”Turism 2030” 2015-2018

Under 2014 påbörjades förarbetet för nästa mer omfattande projekt, Turism 2030, med utgångspunkt i den regionala besöksnäringsstrategin och med hållbarhet som värdegrund. Inriktningen var ”Marknadskommunikation” och ”Affärsutveckling” med aktiviteter genomsyrade av ”hållbarhet”. Det var också i den här processen som begreppet ”Ansvar” kom in som en självklar del i hållbarhetspolicyn. Därför blev frågor som var står vi nu och i vilken riktning ska vi gå viktiga, vilka förväntningar ska vi ha på oss själva och samarbetspartners, hur formulerar vi våra budskap och hur stimulerar vi gästen till att fortsätta ta ansvar och inte ta semester från hållbarhetstänket.

Exempel på insatser i projektet, för att också skapa mer långsiktiga resultat, var att som en av de första organisationerna i Sverige ingå medlemskap i ATTA, Adventure Travel Trade Association, för att även den vägen bygga kompetens och nätverk, utarbetande av en Värdeguide för att samla idéer och inspiration kring hur man kan omsätta värdegrunden i konkreta handlingar och att bygga upp en helt ny webplats, www.adventuresweden.com, med innehåll för image och kännedom baserad på våra natur- och kulturvärden och med tydlig inriktning mot hållbarhet och ansvar. Merparten av innehållet på webplatsen är på engelska och har kommit att bli ett mycket viktigt stöd i vårt internationaliseringsarbete.

Hållbarhet – En självklar del av utvecklingsarbetet

Arbetet med hållbarhetsfrågorna har fortsatt på olika sätt och är idag en alltmer självklar del i allt vårt utvecklingsarbete. Samtidigt är det angeläget att vi kan behålla helhetsgreppet på hållbarhetsfrågorna så att viljan att ta ansvar och göra rätt både inom besöksnäringen och hos våra gäster kan förenas med drivkraften att tjäna pengar.

Klimatråd

JHT deltar i regionens klimatråd under ledning av Länsstyrelsen i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen där målet är att Jämtlands län år 2030 ska vara en fossilbränslefri region och nationellt ledande exportör av förnybar energi. Tillsammans med andra aktörer kan vi med större kraft driva olika frågor som t ex möjligheterna till produktion av biobränsle i länet, påskynda utbyggnaden av laddstolpar och tillgång till medel för energieffektivisering även i turistföretag.

Klimatvänliga transporter

Transporterna är som bekant besöksnäringens stora utmaning när det gäller klimatfrågan och här är vår uppfattning att för en fungerande besöksnäring så behöver vi bra tillgänglighet i alla trafikslag. Sen kan bostadsort, avstånd, ressällskap, internkommunikationen i destinationen m m avgöra valet av kommunikationsform. Den här uppfattningen ligger till grund för vårt under lång tid starka engagemang i nattågsfrågan som fortsätter, samtidigt som vi arbetar aktivt för en utvecklad flygtrafik och en trygg och framkomlig vägburen trafik. Här är vi tacksamma för det nära samarbetet med aktörer som Swedavia och de flygbolag som är verksamma hos oss och som även de arbetar i en hållbar riktning, Trafikverket, SJ m fl aktörer. Vag gäller flyget så har JHT som en av flera aktörer nu påbörjat ett arbete för att bidra till att skapa en större efterfrågan på biobränsle. JHTs yttrande över Förslag till Länstransportplan 2018-2029 för Region Jämtland Härjedalen hittar du här

Natur hjärta kultur

Genom att på webplatsen adventuresweden.com fortsätta lyfta fram reseanledningar med fokus på vår natur och kultur och som uppfyller vår inriktning mot en hållbar utveckling av besöksnäringen så påverkar vi utbudet på ett sätt som alltfler gäster uppskattar.

Hållbar evenemangsutveckling

JHT har under lång tid både regionalt och nationellt varit aktiv för en utveckling av våra evenemang då de på olika sätt har en mycket stor betydelse för besöksnäringen och eftersom de också har stor betydelse för en hållbar utveckling. Båda de VM som genomförs i Åre respektive Östersund i vinter har en mycket tydlig hållbarhetsprofil som visar vad som också är långsiktigt möjligt.

Agenda 2030

För att på sikt kunna arbeta ännu tydligare i enlighet med målen i Agenda 2030 planerar vi att under 2019 delta i ett utvecklingsprogram som just nu är i planeringsfasen.

Samarbete kring hållbar ledutveckling

Tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län arbetar vi för att möjliggöra ökade satsningar på en hållbar utveckling i den ”arena” som hela vår fjällvärld utgör. Genom utveckling av leder och affärsmöjligheter i områden som är lite utnyttjade vill vi på sikt minska påverkan i områden som redan har ett högt besökstryck.

Framtidsstudien “Visit the future”

Mot bakgrund av framtidsstudien Visit the future som är ett underlag för en revidering av den nationella besöksnäringsstrategin har Tillväxtverket i samråd med Svensk Turism gett möjlighet till att i några regioner genomföra pilotprojekt i linje med områden som i framtidsstudien pekats ut som extra intressanta. Jämtland Härjedalen har genom JHT erbjudits att medverka inom ett av områdena, Smart destination, som innehåller frågor kring hur vi i större utsträckning kan lyfta in ny teknik och hållbarhet i utvecklingsarbetet. Ökad kundnytta och system för att påverka energiförbrukningen i det mycket stora antalet privata boenden som hyrs ut via förmedlare är nyckelfrågor.

Branschorganisation för hållbar skoterturism

JHT arbetar just nu för att etablera en branschorganisation för hållbar skoterturism så att den delen av besöksnäringen bättre ska kunna arbeta med viktiga framtidsfrågor bl a inom miljö- och säkerhetsområet. Arbetet genomförs i nära samarbete med Snöskoterrådet och andra partners är bl a företag, ledbolag och kommuner.

Revision av den Regionala besöksnäringsstrategin

Slutligen så ska arbetet med en ny version av den regionala besöksnäringsstrategin påbörjas under 2019 och där kommer med stor säkerhet frågor kring hållbarhet att vara ännu tydligare formulerade än i den nuvarande versionen.

10 år med hållbarhetspolicy

Som jag försökt beskriva så har vårt arbete med hållbarhetsfrågorna pågått under lång tid och idag kan jag känna mig lite stolt över att vi redan för 10 år sedan tog initiativ till att formulera en hållbarhetspolicy på regional nivå som efter en tid fick en mycket central plats i den regionala besöksnäringsstrategin. Vilken nytta det haft är svårt att säga men jag bedömer ändå att det haft betydelse genom att tydligt visa på vikten av att arbeta med frågorna och att det stimulerat olika aktörer inom näringen.

 

Skip to content