Anna Student Mats Lind

Kompetensbarometern i JH juni 2021

21 juni, 2021
Text: Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Mats Lind
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Kompetensbarometern är en enkät som kartlägger företagens behov gällande kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och ingår som en del i projektet Morgondagens medarbetare 2.0. I juni 2020 genomfördes den första enkäten, i november den andra och i juni 2021 den tredje. Undersökningen kommer sedan att genomföras en sista gång inom projektet i juni 2022. 

Sammanfattande resultat

Länk till den första mätningen i juni 2020 och utförligare information om enkäten. 

Resultat från novemberenkäten inom parentes.

 • 55% (54%) av de som svarat återfinns inom boende och restaurang/café. 20% (21%) är olika typer av aktivitetsföretag, 2% (2%) transport, 8% (6%) handel och 4% (4%) representerar olika evenemang.
 • 31% (34%) av de som svarat har även annan verksamhet inom företaget som inte kan hänföras till besöksnäringen.
 • 57% (53%) av de som anställts de senaste tre åren har enbart gymnasiekompetens och 9% (16%) har högskolekompetens. Bland de som leder företagen så har 43% (37%) gymnasiekompetens och 37% (40 %) högskolekompetens.
 • De närmaste tre åren har företagen störst behov av att rekrytera kockar och restaurangpersonal. Huvuddelen av de som svarat är också inom hotell/restaurang. Därefter har man behov av att höja kompetensen inom marknadsföring, sälj, ekonomi/administration, guider och social kompetens. Många svarar dock att man inte har något behov alls av nyrekrytering.
 • De flesta tycker att det är svårt att rekrytera rätt kompetens.
 • 44% (41%) tror att de kommer att vara fler anställda om tre år medan 37% (45%) tror att det kommer att vara lika många anställda och 0% (3%) tror att de kommer att ha färre anställda. Det var 11% som svarade ”vet ej” på frågan i november och 20% i juni vilket kan tyda på att det finns en osäkerhet kring nyanställningar framöver.
 • När det gäller vilken specifik kompetens man tror kommer att krävas bland morgondagens medarbetare så är det social kompetens/värdskap som sticker ut mest och sedan finns behov av att höja kompetensen inom marknadsföring, ekonomi, sälj, hållbarhetsfrågor, IT, ledarskap och språk. Man kan se en tendens i svaren att man söker personer som är bredare i sin kompetens för att vara flexibel.
 • De som leder företagen skulle framför allt behöva stärka sin egen kompetens inom ledarskap, men även inom ekonomi och marknadsföring. Ledarskapet lyfts fram mer nu än vid tidigare mätningar.
 • 30% (33%) tycker att det saknas utbildningar för besöksnäringen idag. Det som efterfrågas av dessa är egentligen ganska grundläggande kompetens inom ekonomi, marknadsföring och ledarskap.
 • Värdskap och digitalisering är något som sticker ut lite mer bland svaren på frågan om vilken kompetens som framtidens gäst kommer att förvänta sig i högre grad.
 • Med anledning av den rådande coronapandemin ställdes en avslutande fråga om hur verksamheten påverkats hittills. 23% (27%) har fått säga upp personal, 42% (46%) har fått minskad efterfrågan, 42% (44%) har fått minskad verksamhet och 0% (10%) riskerar konkurs. Vi kan se att resultaten speglar den höga beläggning som varit på fjälldestinationerna. I Östersund som är mer beroende av evenemang, konferenser och den norska marknaden har dock vintern varit mycket sämre än normalt. Befintlig personal har fått nya arbetsuppgifter. Företagen har en bättre efterfrågan av sina tjänster sedan novembermätningen och det är en markant förbättring mot hur läget var i juni för ett år sedan.

 

Slutsatser

Besöksnäringen i Jämtland Härjedalen består av några få större företag och många små företag. Jämtland Härjedalen Turism tillsammans med destinationsbolagen och lärosätena/utbildningsorganisationerna behöver ha en god samverkan kring den framtida kompetensförsörjningen för att regionens besöksnäring ska satsa på rätt insatser för att klara av den framtida konkurrensen om både gäster och medarbetare.

Det är inte alltid som den enskilda företagaren prioriterar kompetensförsörjningen och har kanske inte heller förmågan att bedöma vad som kommer att behövas inför framtiden. Det kan vi bäst göra genom samverkan mellan näringslivet och utbildningssystemet. Kompetensbarometern utgör därför ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med detta.

Effekten av pandemin när det gäller efterfrågan på företagens tjänster ser bättre ut nu än för ett år sedan och fjälldestinationerna har haft en bra vinter. Östersund har däremot sämre beläggning i avsaknad av evenemang, företagskonferenser och norska turister.

Den svenska marknaden har blivit betydelsefullare och de som normalt sett har åkt utomlands spenderar längre tid i sina stugor och besöker. Restaurangerna har dock haft sämre efterfrågan med anledning av att de inte har kunnat hålla öppet som innan pandemin.

Vid denna mätning framkommer det att det har ställts högre krav på ledarskapet. Företagen kommer sannolikt att vara noggrannare vid rekryteringen av ny personal samt ställa högre krav på bredare kompetens för att de anställda ska kunna arbeta med flera olika arbetsuppgifter. Efterfrågan av specialistkompetens, framförallt inom IT, efterfrågas något mer. Som vid tidigare mätningar så är behovet av kockar och restaurangpersonal högst.

Skip to content