logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Lofsdalen skidåkning Martin Olson

Kompetensbarometern i JH November 2020

25 november, 2020
Text: Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism
Skidåkning i Lofsdalen. Foto: Martin Olson

Kompetensbarometern är en enkät som kartlägger företagens behov gällande kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och ingår som en del i projektet Morgondagens medarbetare 2.0. I juni 2020 genomfördes den första enkäten och nu i november den andra. Undersökningen kommer sedan att genomföras i juni 2021 och 2022. 

Sammanfattande resultat

Länk till den första mätningen i juni och utförligare information om enkäten. 

Sammanfattande resultat från undersökningen (resultat från junienkäten inom parentes):

 • 54% (55%) av de som svarat återfinns inom boende och restaurang/café. 21% (18%) är olika typer av aktivitetsföretag, 2% (1%) transport, 6 (6%) handel och 4% (6%) representerar olika evenemang.
 • 34% (31%) av de som svarat har även annan verksamhet inom företaget som inte kan hänföras till besöksnäringen.
 • 53% (51%) av de som anställts de senaste tre åren har enbart gymnasiekompetens och 16% (12%) har högskolekompetens. Bland de som leder företagen så har 37% (33%) gymnasiekompetens och 40% (35 %) högskolekompetens.
 • De närmaste tre åren har företagen störst behov av att rekrytera kockar och restaurangpersonal. Huvuddelen av de som svarat är också inom hotell/restaurang. Därefter har man behov av att höja kompetensen inom marknadsföring, sälj, ekonomi/administration, guider och social kompetens. Möjligen kan man se en tendens i svaren i novembermätningen att det efterfrågas något fler med högre utbildning och specialistkompetens. Några påpekar dock att pandemin ger ett osäkert läge där man inte helt kan planera kommande rekryteringar.
 • De flesta tycker att det är svårt att rekrytera rätt kompetens.
 • Trots det rådande läge med anledning av coronapandemin så tror 41% (41%) att de kommer att vara fler anställda om tre år medan 45% (32%) tror att det kommer att vara lika många anställda och 3% (5%) tror att de kommer att ha färre anställda. Här kan vi se en signifikant förändring under sommaren där nu 13% fler tror att de kommer att vara lika många anställda. Det var 11% som svarade ”vet ej” på frågan i november och 21% i juni vilket kan tyda på att osäkerheten var större i början av pandemin.
 • När det gäller vilken specifik kompetens man tror kommer att krävas bland morgondagens medarbetare så är det social kompetens/värdskap som sticker ut mest och sedan finns behov av att höja kompetensen inom marknadsföring, ekonomi, sälj, hållbarhetsfrågor, IT, ledarskap och språk. I novembermätningen kan vi se något fler respondenter som lyfter IT/digital teknik vilket kan förklaras med att vi tvingats använda den tekniken mer nu.
 • De som leder företagen skulle framför allt behöva stärka sin egen kompetens inom ekonomi och marknadsföring, men även språk, ledarskap, hållbarhet, AI/IT samt juridik/arbetsrätt.
 • 33% (32%) tycker att det saknas utbildningar för besöksnäringen idag. Det som efterfrågas av dessa är egentligen ganska grundläggande kompetens inom ekonomi, marknadsföring och ledarskap.
 • Värdskap är något som sticker ut lite mer bland svaren på frågan om vilken kompetens som framtidens gäst kommer att förvänta sig i högre grad. I novembermätningen lyfts även hållbarhet och bättre tekniska/digitala lösningar.
 • Med anledning av den rådande coronapandemin ställdes en avslutande fråga om hur verksamheten påverkats hittills. 27% (36%) har fått säga upp personal, 46% (63%) har fått minskad efterfrågan, 44% (67%) har fått minskad verksamhet och 10% (12%) riskerar konkurs. Vi kan se att resultaten speglar den höga beläggning som varit på fjälldestinationerna när väl restriktionerna lättades inför sommaren. I Östersund som är mer beroende av evenemang och norska marknaden har dock sommaren varit mycket sämre än normalt.

Slutsatser

Det är inte alltid som den enskilda företagaren prioriterar kompetensförsörjningen och har kanske inte heller förmågan att bedöma vad som kommer att behövas inför framtiden. Det kan vi bäst göra genom samverkan mellan näringslivet och utbildningssystemet. Kompetensbarometern utgör därför ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med detta, speciellt i tider då pandemin påverkar branschen och det därför blir extra viktigt att säkerställa sin framtida kompetens för att möta marknadens behov.

Vi har under hösten genomfört fem digitala kompetensföreläsningar som ska avslutas med ett kompetensforum med evenemangsinriktning den 4 december. Vi har anpassat innehållet utifrån vad som framkommit i Kompetensbarometern i juni och försökt bidra till kompetenshöjning inom dessa områden.

I novembermätningen kan vi se en tendens till att man efterfrågar mer specialistkompetens i form av IT/digitala lösningar, vilket troligen är en effekt av pandemin och att man har varit tvungen att jobba mer med de frågorna nu.

Det framkommer även ett tydligare behov av att kunna parera för högre osäkerhet och omvärldsförändringar. Det ställer också högre krav på flexibla anställningsformer om/när man väl vågar anställa mer personal.

Skip to content