Mats Forslund JHT Anne Adsten

Uppdatering: JHT Masterplan Turism Post Corona

15 december, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Mats på JHT-kontoret. Foto: Anne Adsten

Som vi berättat tidigare så antog JHT:s styrelse i juni en Masterplan Turism Post Corona mot bakgrund av bland annat en scenariobaserad workshop som genomfördes i maj. I arbetet med masterplanen valdes ett scenario som bygger på relativt långtgående konsekvenser av pandemin vilket tyvärr också besannats.

En hel del av arbetet med masterplanen och pandemin har även för JHT varit av mer akut karaktär men en viktig del har också varit att skapa resurser för att möta de mer långtgående utmaningar som främst våra företag i besöksnäringen möter under pandemin. Därför har vi också haft ett nära samarbete med Region Jämtland Härjedalen i deras arbete för att utöka potterna för företagsstöd och angelägna projekt. Av den här anledningen är vi extra glada över att JHT:s projekt ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” nu beviljats av strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Här följer en uppdatering kring JHTs Masterplan Turism Post Corona av Mats Forslund VD för Jämtland Härjedalen Turism.

Fatbike vintertid i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson
Fatbike i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson

BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR REGIONAL UTVECKLING 2.0

Vid ett möte i strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland 10 december beviljades Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) ansökan om medel till projektet ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0”. “2.0” står för att det är en fortsättning på en förstudie genomförd tillsammans med Etour vid Mittuniversitet i vintras, kryddat med en stor del Coronaperspektiv och konsekvenser av den pågående pandemin. Förstudien som låg klar i februari 2020, d v s bara några veckor innan pandemin bröt ut, visade tydligt på just besöksnäringens stora betydelse för vår region. Kort därefter bekräftades detta då vi p g a pandemin tvingades stänga ner samtliga fjälldestinationer, planerade evenemang ställdes in, gränsen till Norge stängdes och handeln drabbades hårt. En utredning genomförd av JHT visade ett intäktsbortfall på 950 mkr från tidpunkten för stängningen av destinationerna och resten av vårsäsongen.

Fem huvudaktiviteter

Projektet ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0” innehåller fem huvudaktiviteter där merparten av arbetet kommer att utgå från en fördjupad förståelse av hur trender, omvärld och marknadens efterfrågan påverkas i en situation som den vi nu upplever. Med stöd i det ska sedan resurser läggas på frågor som innovativ produktutveckling, investeringsfrämjande och finansieringsfrågor, utveckling av nya och starkare affärsmodeller samt hur vi på ett långsiktigt hållbart sätt kan fortsätta bjuda in våra gäster till att njuta av vår natur och vårt kulturarv. Projektstart blir så snart som möjligt efter nyår och projektet ska pågå i 26 månader. JHT liksom Tillväxtverket har valt att arbeta scenariobaserat för att i en osäker tid ändå skapa något att förhålla sig till.

 

VINTERSÄSONGen 2020/2021

“Jag vill börja med att berömma alla destinationer och företag som med stort stöd av Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, kommuner, SLAO m fl gjort ett fantastiskt arbete för att möjliggöra ett öppnande av våra destinationer och för att skapa trygga upplevelser för våra gäster och medarbetare. Era insatser har varit helt avgörande för den kommande säsongsstarten och det påverkar förstås även hur det kommer att se ut under resten av säsongen och jag vet att det ni gör och på det sätt det görs märks även utanför Jämtland Härjedalen. Det yttersta målet är att inte hamna i en liknande situation som i våras som slutade med att samtliga fjälldestinationer behövde stänga i förtid.”

Även JHT finns med i det här arbetet och härom veckan genomfördes i samråd med Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och SLAO ett möte med destinationer, kommuner m fl i syfte att ge en lägesrapport från några olika aktörer med utgångspunkt i pandemin och den kommande vintersäsongen. I samband med det mötet bokades ett nytt liknande möte in 14 januari 2021 för att då lyssna av hur det fungerat under jul- och nyårshelgerna och för att bedöma om det finns behov av nya insatser inför resten av säsongen. Uppstår behov av ytterligare möten av det här slaget så finns en beredskap för det. Annars rullar arbetet på ute i destinationerna, inom vården o s v med de avstämningar och möten som krävs där.

En viktig fråga inte bara för fjälldestinationerna inför vintern utan för näringslivet i stort är tillgängligheten till de stöd som finns i olika former. Det finns en del kritik avseende detta och i vilken takt företagen kan ta del av stöden men vad gäller de olika stödformer som Region Jämtland Härjedalen förfogar över så har man där jobbat hårt för att hitta förenklingar.

Bodsjöströmmen Jennifer Gresseth
Bodsjöströmmen. Foto: Jennifer Gresseth

PLANERAT STRATEGIARBETE BLEV EN MASTERPLAN

“Som vi berättat om tidigare så övergick det planerade arbetet för att revidera den regionala besöksnäringsstrategin till att bli en Masterplan Turism Post Corona vars innehåll delvis förändrats i takt med hur behoven förändrats. Hur långsiktigt arbetet med masterplanen blir får visa sig men på sikt ligger planen med att arbeta fram en ny strategiversion kvar och i och med att vi nu fått klartecken för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” så har en viktig pusselbit kommit på plats. Både utifrån masterplanen och genomförandet av det projektet kommer det att byggas mycket kunskap till gagn för framtiden. Det kanske låter klyschigt men ur kriser föds också nytänkande och möjligheter och vi hör t ex från flera destinationer att investeringsviljan inte stannat av.”

 

//Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism

 

Tidigare artiklar om Masterplan Turism Post Corona hittar du här:

Masterplan Turism Post Corona

JHT Masterplan Turism Post Corona – arbetet fortsätter

Skip to content