Skridsko vinter Ånnsjön Jämtland Anette Andersson

IBIS 3 & uppdatering turismanalys

11 oktober, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Skridskoåkning på Ånnsjön i Västjämtland. Foto: Anette Andersson.
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Det sker just nu en revidering av hela Nationalräkenskaperna via insatser för att skapa bättre undersökningar både av inhemskt och internationellt resande i Sverige. Både undersökningen av svenskars resande och utländska besökare i Sverige har förbättringspotential som Tillväxtverket önskar genomföra. Sammanlagt satsas 20 miljoner SEK årligen på nationell turismstatistik. Den 3e september 2019 bjöd Tillväxtverkets Fredrik Junkka in till informationsmöte om IBIS 3 samt en allmän uppdatering kring turismanalys.

IBIS 3

IBIS 3 kommer att rapporteras i slutet av år 2020 eller början av 2021 med svar om utländska gästers besök i Sverige på ett allmänt plan. För att få specifik information kring en regions utländska besökare så behöver IBIS 3 i de flesta fall kompletteras med egna undersökningar. De regioner som kommer att ha tillräckligt stort svarsunderlag för att utläsa resultat direkt ur IBIS 3-rapporten är Stockholmsregionen, Region Skåne och Västsverige.

IBIS 3 är ett system av delundersökningar

Intervjuer görs inom gästhamnar, järnvägsstationer, flygplatser, bensinstationer, färjelägen i kombination med studier av spegeldata från de nordiska länderna samt inkvarteringsstatistik inklusive fritidsboende. Upphandlingen av nuvarande undersökning sträcker sig mellan 2019 och 2022 och upphandlingen av enkätsystemet t o m 2025 utifrån en långsiktig plan.

En stor fördel med IBIS 3 är att den är öppen för att regioner ska kunna lägga till egna undersökningar direkt i samma system som den nationella undersökningen. Regioner kan antingen använda systemet med egna utförare eller använda Tillväxtverkets upphandling. Licenskostnaden för att ha tillgång till verktyget är 5000 sek/år (f o m 2020). Andra nyheter jämfört med IBIS 2 är att den inkluderar faktiska resmål och inte s k NUTS-regioner, insamlingen sker elektroniskt och med öppen data med möjlig avläsning dag för dag.

Tumregler

För att kunna utläsa resultat kring resor krävs minimum 300 intervjuer och för att se förändring över tid, 600 intervjuer. För svar om gästers utlägg krävs minimum 1000 intervjuer och för att kunna se resultat över tid 2000 intervjuer.

För Jämtland Härjedalen finns 135 intervjuer för 2019, vilket är ett för litet antal för att kunna generera långtgående slutsatser. Däremot kan svaren ge indikationer som hjälp i tolkning av övrigt material som tas fram inom regionen.

Målsättning med IBIS 3

IBIS 3 är designad för att ge underlag för de nationella TSA (Tourism Satellite Accounts), regionerna ska kunna använda sig av data med egna tillägg, ökad samverkan och ökad datatillgänglighet.

Undersökningen ”Svenskars resande”

En första pilotundersökning gjordes 2016 kring nya ”Svenskars resande” av SCB, tidigare har HUI respektive Resurs haft uppdraget. Resultaten har nu studerats och tyvärr harmonierar de inte riktigt med gästnattsutvecklingen i Sverige, vilket tyder på att in-data inte är tillräckligt bra. Uppgifter kring resor är ok, medan uppgifter om nätter och utlägg tyvärr inte är rättvisande. Därav redovisas resultaten i grövre form än vad som ursprungligen planerades.

Efter översynen av systemet som nu gjorts kommer exempelvis justeringar i stratifieringen från och med juni 2019. Tidigare var antalet intervjuer lika för samtliga län, vilket inte speglar turismen som är olika stark i Sveriges län. Definitionen av restyper skärps med revidering av frågeformuläret via bl a en jämförelse med EU-standard och en webpedagog som ser över systemet. Det nya webanpassade formuläret kommer att vara mobilanpassat senast 2020. Resmålen kommer att bli lättare att identifiera framåt i och med att de kopplas till en Google-karta. En ny svarspanel införs där respondenter svarar för fler månader och försök införs med telefonintervjuer. År 2020 sätts den reviderade ”Svenskars resande” igång med publiceringsbara resultat under 2021.

Regional turismstatistik

Ett lobbyarbete pågår via bl a Anders Gunnarsson på SKL kring en nationell satsning på regional turismstatistik. Det som först behövs är ett regeringsbrev som ger uppdraget från regeringen till Tillväxtverket att ta fram regionala siffror i tillägg till de nationella. En förstudie kring regional turismstatistik är möjlig 2020. I dagsläget är kvaliteten på in-data den kritiska punkten. Undersökningen ”Svenskars resande” behöver ha bättre kvalitet för att regionala siffror ska kunna utläsas. Om Tillväxtverket nu får uppdraget så kan regionala data bli verklighet först efter förstudien 2020.

Årligen återkommande möte kring turismrelaterad statistik

Fredrik Junkka har ambitionen att kalla samman till ett årligen återkommande möte om turismrelaterad analys årligen.

 

Läs även JHTs tidigare artiklar kring turismanalys

Gästnattsstatistik – AirBnB

Fakta om turism – för bättre strategi och målbild

Varför gästnattsstatistik

Turismstatistik – metoder för regional mätning

Nya satsningar för bättre turismstatistik – IBIS 3

SPRIT-projektet: Spridningseffekter inom turism

Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2019

Mer information: Anne Adsten, JHT

Skip to content