Hundsläde Fredrik Boman

Inkvarteringsstatistik helår 2023

8 april, 2024
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten JHT
Foto: Fredrik Boman

Berg, Ragunda, Östersund och Strömsund ökar – fjälldestinationerna minskar

Den slutliga gästnattsstatistiken för 2023 visar endast en marginell förändring jämfört med de preliminära siffrorna för de kommersiella gästnätterna 2023. Totalen landar på -10% (motsvarande -312 000 gästnätter), och en stor del av minskningen är kopplat till den svenska marknaden och vintersäsongen. Det avspeglar sig också i att fjälldestinationerna i Jämtland Härjedalen överlag visar på minussiffror. Vi kan konstatera att Jämtland Härjedalen har ”tappat tempo” efter den starka pandemiåterhämtningen och att de regioner som vi jämför med, nu har en bättre utveckling jämfört med innan pandemin. Dock ser vi glädjande helårsökningar hos Berg, Ragunda, Östersund och Strömsund!

10% minskning av de kommersiella gästnätterna i Jämtland Härjedalen

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) landade 2023 på 2 911 706 gästnätter, vilket är en minskning med -312 348 gn (-10%) jämfört med 2022. För hotellen var minskningen -22 430 gn (-2%), medan vandrarhemmen redovisade -16 607 gn (-10%). Campingen landade på -35 454 gn (-6%). Störst minskning i absoluta tal redovisades för förmedlat boende som visade på -182 622 gn (-15%), men även stugbyarna, som ökade mycket under pandemi-perioden fortsatte att tappa, -55 235 gn (-17%).

Utlandsmarknaden ökar – men inte i den grad som ger kompensation

Det var den svenska marknaden som låg bakom hela minskningen och lite därtill, totalt -328 402 gn, varav en absolut merpart under vintersäsongen. Marknaden utanför Europa ökade mest av utlandsmarknaderna i absoluta tal, följt av Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Estland. Övriga marknader minskade, tydligast för övriga Europa och Holland. Ökningen av utländska kommersiella gästnätter kompenserar inte för den mängd svenska gästnätter som minskade jämfört med föregående år.

Arbete pågår inom bland annat JHT:s projekt Välkommen åter med att locka utländska besökare till regionen som kompensation för tidigare svenska gästnätter som nu troligtvis läggs utomlands när det åter är fritt att resa efter pandemin. Det osäkra läget i världen inklusive ekonomi gör det dock svårt att förutse hur utvecklingen kommer att se ut framåt.

Berg, Ragunda, Östersund och Strömsund redovisar helårsökningar 2023

Berg, Ragunda, Östersund och Strömsund redovisar helårsökningar, även om det genomgående är små volymer. Största tappet står Härjedalens kommun för med nästan -212 000 gn. Samtliga fjälldestinationer minskade (Södra Årefjällen marginellt) och de största volymerna är kopplade till Vemdalen och Funäsfjällen. Samtidigt var ökningarna mycket stora under 2021 och 2022 efter pandemin. Även Åre backar tydligt liksom Lofsdalen och Bydalsfjällen. Detta bekräftas även av annan statistik, bland annat skiddagar via SLAO.

Fördelning mellan barmark och vintersäsong 2023

63% av de kommersiella gästnätterna härrör från maj till oktober 2023 och 37% av de kommersiella gästnätterna räknas till vintersäsongen 2023 mellan november och april.

Riket som helhet

Jämfört med övriga regioner har Jämtland Härjedalen en sämre utveckling, även om 2023 som helhet inte var något anmärkningsvärt starkt år. Riket som helhet ökade med +1%, Dalarna redovisade -4%, övriga Norrland -0%, medan Värmland backade med -1%. Det betyder att Jämtland Härjedalen har tappat mark jämfört med övriga regioner efter den starka återhämtningen efter pandemin. Jämfört med 2019 har Jämtland Härjedalen minskat med -8%. Dalarna redovisar på motsvarande sätt -4%, Värmland -2%, medan övriga Norrland har ökat med +5%. Riket som helhet ökar med +2%.

Turismens betydelse för regional utveckling är så mycket mer än kommersiella gästnätter

De kommersiella gästnätterna (hotell, vandrarhem, camping, pensionat, förmedlade stugor och lägenheter) beskriver inte hela bilden av den totala betydelsen av besöksnäringen för Jämtland Härjedalen – se mer om hur betydelsfull besöksnäringen är för Jämtland Härjedalen via den korta filmen Jämtlands modellen.

Kommersiella gästnätter den senaste 10-årsperioden

 • 2023: 2,9 miljoner
 • 2022: 3,2 miljoner
 • 2021: 3,1 miljoner
 • 2020: 2,6 miljoner
 • 2019: 3,2 miljoner
 • 2018: 3,1 miljoner
 • 2017: 3 miljoner
 • 2016: 3 miljoner
 • 2015: 2,9 miljoner
 • 2014: 2,6 miljoner
Följande gästnätter räknas inte in i kommersiella gästnätter: AirBnB, fritidshus som hyrs ut via Blocket, Facebook etc, fri camping med husbil och tält exempelvis i fjällen, boende hos släkt och vänner, boende i eget eller lånat fritidshus.
Du kan hitta en jämförelse av de 10 senaste årens beräknade totala antal gästnätter i Jämtland Härjedalen i Fakta om turismen 2022, på sidan 11 (se bild).
Beräknat totalt antal gästnätter, 10-årsperiod Jämtland Härjedalen. Nordanalys
Beräknat totalt antal gästnätter, 10-årsperiod Jämtland Härjedalen. Nordanalys

Boende hos släkt och vänner 2022-2023

En betydlig del av Jämtland Härjedalens samlade besöksnäring utgår från besökare som övernattar hos släkt och vänner i området. En telefonundersökning bland slumpvis utvalda jämtar och härjedalingar genomfördes från maj 2022 till april 2023 och visar att det totalt rör sig om ca 2,2 miljoner övernattningar per år som genomförs hos släkt och vänner. December visade sig omfatta en oväntad stor topp. Regionens innevånare har fler besökare då än under juli. En beräkning ger att under den undersökta perioden genomfördes 51% (1 128 908 gn) av släkt- och vänövernattningarna under vintermånaderna november till april, medan 49% av övernattningarna (1 088 554 gn) härrör från barmarksmånaderna maj till oktober.

Fritidshusboende 2022

I Jämtland Härjedalen finns över 32 000 fritidshus enligt SCB. Under 2022 genomfördes en fritidshusundersökning för att bland annat ta reda på hur mycket de nyttjas av ägare som inte är skrivna inom Jämtlands län. Av dem som svarade på enkäten som skickades ut, är en övervägande andel fritidshusägare i Härjedalen (56%), Bergs kommun (21%) och Åre (12% av svaren). Kommuner som har en hög andel fritidshus.

Totalt finns ca 32 600 fritidshus i regionen, varav 9 200 fritidshus i Härjedalen, 5 600 i Åre och 4 500 i Berg. Både Härjedalen och Åre har en stor andel bostadsrätter som inte fångades upp av denna undersökning eftersom denna enkät gick ut till enbart kategorin fritidshusägare, utanför Jämtland Härjedalen.

Undersökningen pekar mot att ca 640 000 gästnätter i fritidshus förläggs av ägare utanför länet. Därtill kommer ytterligare ca 80 000 gästnätter från vänner och bekanta som besökt eller lånat deras boende utifrån uppgifterna i undersökningen. Dessutom hyr man ut motsvarande ca 185 000 gästnätter. Totalt innebär det att fritidshusägarna mellan 30-55 år i Jämtland Härjedalen genererar ca 905 000 gästnätter per år, eller 206 gästnätter per fritidshus.

Antagande om fördelning av totalt antal gästnätter barmark respektive vinter

Om vi antar att fördelningen av det totala antalet gästnätter i fritidshus i länet fördelas ca 50/50 liksom övernattningar hos släkt och vänner så ger det 452 500 gästnätter i fritidshus per barmarks- eller vintersäsong.

Totalt antal gästnätter i Jämtland Härjedalen skulle då kunna se ut så här:

Kommersiella gästnätter 2023

 • Barmark: 1 078 981 gn (37%)
 • Vinter: 1 828 423 (63%)
 • Totalt: 2023: 2 911 708

Gästnätter hos släkt och vänner 2022-2023 på årsbasis

 • Barmark: 1 088 554 (49%)
 • Vinter: 1 128 908 (51%)
 • Totalt: 2 217 462

Gästnätter i egna fritidshus 2022 (antagande om 50/50 fördelning)

 • Barmark: 452 000 (50%)
 • Vinter: 452 000 (50%)
 • Totalt: 905 000

Till dessa siffror tillkommer fri camping (husbilar, husvagnar, tält etc som övernattar enligt allemansrätten fritt) som är svår att beräkna.

Totalt beräknat antal gästnätter för vinter respektive sommar

I genomsnitt förläggs mellan 37 och 50% av det totala framräknade antalet gästnätter per år under barmarksperioden maj-, eller ca 45%.

I genomsnitt förläggs mellan 50 och 61% av det totala framräknade antalet gästnätter per år under vinterperioden november-april, eller ca 55%.

Den framräknade summan av totalt antal gästnätter för 2022 var 12,3 miljoner. Antagandet ovan skulle innebära att ca 6 765 000 gästnätter förläggs i Jämtland Härjedalen vintertid (55%) samt 5 535 000 gästnätter under barmarksperioden maj-oktober (45%).

Skip to content