Slutworkshop Morgondagens medarbetare. Foto: Teres Gärdin

Framtidens kompetensattraktion Jämtland Härjedalen

22 februari, 2023
Text: Andreas Edholm och Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Teres Gärdin

Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) projekt Morgondagens medarbetare tillsammans med Region Jämtland Härjedalens projekt “En attraktiv region” och Handelskammaren Mittsverige genomförde en kreativ dag 1:a februari 2023, där vi diskuterade framtidens arbetsmodell för en mer samlad kompetensattraktion.

Slutsatsen från projektet “Morgondagens medarbetare” är att besöksnäringens behov nu och i framtiden när det gäller kompetensförsörjningen inte kan lösas enskilt. Vi behöver samverka branschöverskridande för en gemensam kompetensattraktion. Allt hänger ihop och ska hänga ihop. En inflyttad familj kan arbeta i olika branscher och olika kommuner oavsett var de bestämmer sig för att bo.

Inledning

Kompetensattraktion är en av Jämtland Härjedalens största utmaningar idag. Vi ser ett behov av ökad samverkan mellan aktörer som arbetar med kompetensattraktion för gemensam struktur och långsiktighet. Helt enkelt; Hur får vi fler med efterfrågad kompetens att flytta till Jämtland Härjedalen?

Målgruppen för seminariedagen var framförallt JHT:s så kallade Swetourgrupp* samt styrgrupper och arbetsgrupper som är knutna till Region Jämtland Härjedalens projekt “En attraktiv region” samt Handelskammarens projekt Kompetenskompassen.

*Den så kallade Swetourgruppen är en sammanslutning intressenter som tillsammans delar ett intresse för kompetensförsörjning och kompetenshöjning inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Swetourgruppen agerar styrgrupp/referensgrupp inom JHTs projekt Morgondagens medarbetare 2.0.

Morgondagens medarbetare

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har sedan december 2019 genomfört aktiviteter inom fyra olika områden inom ramen för projektet Morgondagens medarbetare som avslutas 30:e april 2023. Målet med projektet är att utveckla en långsiktigt hållbar modell/arbetsmetod för fortsatt arbete med kompetensförsörjningsfrågorna efter projektslutet.

Besöksnäringen i Jämtland Härjedalen består av många små företag som är beroende av att samverka inom destinationsorganisationer och JHT för att lyckas med kompetensattraktionen. Ledarskapet har en stor betydelse när det gäller att attrahera rätt kompetens. Turismbranschen behöver lyfta fram fördelarna med att jobba i branschen på ett tydligare sätt, vilket inom projektet har gjorts genom till exempel olika personporträtt, en “reklamfilm” och information/utbildning av Studie- och Yrkesvägledare samt information till ca 700 elever på olika utbildningar i länet.

Projektledarna Anne Adsten och Andreas Edholm redovisade vad som genomförts inom projektet och tankar om hur arbetet med kompetensförsörjningen kan leva vidare efter projektslutet. Besöksnäringen behöver samverka med andra projekt och branschorganisationer för att lösa framtidens kompetensförsörjning. Den kompetens som behövs inför framtiden måste i mångt och mycket ske genom inflyttning och därför är det viktigt att visa vilka fördelar som finns med att bo och leva här i den kommunikation som vi tillsammans är avsändare för i olika sammanhang. Potentiella inflyttare besöker ofta länet som gäst/turist innan de tar beslutet om att flytta hit. Ett gott värdskap och attraktiv, uppdaterad information inför/under ett besök är därför ett viktigt första steg i att attrahera nya medarbetare.

 

En attraktiv region

Sedan 2020 har Region Jämtland Härjedalen genomfört inflyttningsprojektet “En attraktiv region” där alla åtta kommuner i länet är delaktiga. Det pågår till 30:e december 2023 och har hittills lockat 1000 personer att anmäla sig i det CRM-system som byggts upp inom projektet. Projektet ska skapa en gemensam plattform för att attrahera och behålla kompetens samt marknadsföra regionens fördelar för ökad inflyttning och kompetensattraktion. Genom olika kampanjer har detta lyfts fram och intresseanmälningarna har samlats i ett CRM-system som respektive kommuns inflyttningsrådgivare kan använda.

Parallellt med projektet har Region Jämtland Härjedalen tagit fram en Plan för regional kompetensförsörjning som ett led i att ämnet finns under regionens fokusområde 3.

2021 hade samtliga kommuner i Jämtland Härjedalen ökad inflyttning och en så kallad TAM-kartläggning (Talent Attraction Model) har gjorts för att identifiera faktorer som gör det lättare att behålla talanger. Inom projektet har en gemensam plattform skapats för att attrahera och behålla kompetens. Delar i plattformen är omvärldsbevakning, ovan nämnda CRM-system, websidan “Ta steget”, en samverkansplattform för kundtjänst m fl, ideella krafter och inflyttningshandledare för att stärka dem i sina roller, ett co-working nätverk har skapats och det finns nu regionala ambassadörer som verkar för ökad inflyttning.

Regionen har marknadsförts för ökad inflyttning och kompetensattraktion och insatser har gjorts för att stärka arbetsgivarna i regionens attraktivitet, platsvarumärket, två versioner av “Ta steget”-magasin har skapats och i sociala media har kontot “Where I come from” varit en del i arbetet med att sprida stories om vad som gör regionen attraktiv att flytta till och bo i.

Samtliga åtta kommuner har haft egna delar i projektet och bland annat har Åre kommun tagit fram en uppmärksammad film för att attrahera fler förskolepedagoger med rapparen Petter som speakerröst.

Fördelar för inflyttning till regionen som kommit fram via projektet är att Jämtland Härjedalen är sverigebäst på samarbete mellan kommunerna när det gäller inflyttning, besöksnäringen hjälper till att sprida kännedomen om regionen på ett positivt sätt, många har redan ett stort engagemang för vår region och vi har flest co-workingplatser per capita.

Framgångarna i projektet har skett tack vare att kommunerna haft en aktiv del i genomförandet och att projektet är kommunöverskridande. Följden har blivit att inflyttning har lyfts på agendan och att inflyttarservicen idag utvecklats till det bättre.

Utmaningar framåt är bland annat frågan om hur vi ska bekosta fortsättningen av arbetet som behöver ske kontinuerligt för fortsatt kompetensattraktion. En annan fråga är att tecken tyder på att kompetensen som behövs framåt inte ser ut att finnas i tillräcklig mängd som matchar behovet inom landet, utan måste hämtas utomlands.

Projektledare för En attraktiv region: Sara Larsson och Kristina Kristoffersson.

 

Kompetenskompassen

Handelskammaren MittSverige har under tre år genomfört projektet Arbetsmarknadskunskap där man bland annat har varit ute i skolorna och informerat och utbildat elever. Senast i högstadiet behöver eleverna fångas för att sätta värderingar inför det framtida arbetslivet. Det behövs därför en långsiktig samverkan mellan utbildningar och näringslivet. Projektet har fungerat som en brygga mellan näringslivet och utbildningarna.

Dagens ungdomar uppskattar en framtida arbetsplats som gör att de blir sedda, som tillåter dem att vara med och påverka, där de känner mening, där företagets värderingar stämmer med individens och där de kan känna trygghet.

Från 1 februari startar Handelskammarens nya projekt “Kompetenskompassen” för Jämtand Härjedalen och Västernorrland. Målet med projektet är att bilda långsiktiga strukturer för samverkan mellan skola och arbetsliv för att möta företagens och organisationers föränderliga kompetensbehov. Projektet ska också ge företag ny kunskap i att attrahera elever och studenter som ska ut på arbetsmarknaden samt att ge elever (oavsett bakgrund) ny kunskap för att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som ligger i linjer med företags och organisationers behov. Projektet kommer att ha aktiviteter som vänder sig till femteklassare såväl som studenter på högskolor och universitet. För att attrahera och behålla kompetens kommer projektet bland annat att fokusera kring praktikplatser och ex-jobb.

Inom Kompetenskompassen kommer branschnätverksgrupper att skapas för att hämta in aktuell kunskap, till exempel en besöksnäringsgrupp. Effekter av projektet förväntas bli större ungdomsrepresentativitet i påverkansarbete, ett ökat antal gymnasiala lärlingsanställningar, ökad attraktivitet hos regionens arbetsgivare och på längre sikt hoppas projektet kunna hitta en långsiktig driftslösning för att kunna vara ute i skolorna. En brygga mellan näringsliv och skola behövs.

Projektledare: Maria Åberg och Felicia Pournasiri

ByxtjärnÅre_barn. Foto: Andreas Edholm
Morgondagens medarbetare vid Byxtjärn i Åre. Foto: Andreas Edholm

Sammanfattande slutsatser

Workshop

Vid den avslutande workshopen diskuterade deltagarna tre frågor i olika grupper. Projektstödet för projektet “Morgondagens medarbetare”, Per-Anders Nybond från Klyo ledde workshopen.

 1. Vad vill vi uppnå på längre sikt med det fortsatta arbetet?
 2. Vilka resurser finns för detta arbete, till exempel aktörer, verksamheter och projekt?
 3. Roller och ansvar – vem kan ta vidare projektresultaten och vem bör göra det?

Förutsättningar inför workshopen

Handelskammarens projekt “Kompetenskompassen” där alla kommuner utom Åre deltar kommer att ha en viktig roll de närmaste åren när det gäller branschöverskridande samverkan kring kompetensförsörjningen i regionen.

Region Jämtland Härjedalens projekt “En attraktiv region” avslutas i december 2023 och diskussioner pågår kring vilka aktiviteter och hur de ska fortgå efter projektavslut.

JHT:s projekt “Morgondagens medarbetare” avslutas den 30 april 2023.  JHT vill vara en del av regionens fortsatta arbete kring kompetensförsörjningen och bidra till att både besöksnäringen och länet i stort attraherar bästa tänkbara medarbetare i framtiden.

Medskick från seminariedeltagarna

 • Vi behöver fortsatt arbeta tillsammans med att stärka bilden av en attraktiv arbetsmarknad i Jämtland Härjedalen både genom att lyfta friluftslivet och karriärvägar.
 • Knäckfrågor för kompetensattraktion är en smidig infrastruktur, rimliga boendekostnader, fungerande omsorg och skola.
 • Vi vill locka relevant kompetens som kompletterar den befintliga.
 • Mångfald berikar och stärker innovationskraften i arbetsmarknaden.
 • Helhetsperspektivet kring pågående projekt saknas. Jämtland Härjedalen skulle gynnas av en samlande kraft som hjälper projektledare att hitta varandra för ökad holism.
 • Den kunskap som byggs upp via projekt behöver samlas på en tillgänglig plats för förmedling till politiker och tjänstemän.
 • Vi löser inte kompetensattraktionen i varje bransch för sig. Vi måste arbeta branschöverskridande och smart.
  Regional nivå kan innehålla strategi, handlingsplan och rollfördelning med referensgrupper för att samla in branschspecifika drag. Branschorganisationer kan stå för att samla input från den egna branschen, referensgruppsmedverkan och pepp i de egna leden som uppmuntrar till att vara goda ledare och medverka till branschens ökade dragningskraft på olika sätt. Företagarnivån kan innehålla praktisk inspiration som överbryggar skola och näringsliv.
 • En årlig arenadag skulle kunna bli en mötesplats för aktörer inom kompetensattraktion. Syftet skulle kunna vara att synliggöra lovvärda projekt och utbildningsinsatser samt praktiska delar som en mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande.
 • Mångfald inte enfald.
 • Besöksnäringen är en riktig bransch med riktiga jobb.
 • Fler modiga ledare som kan och vill vara förebilder och idoler. Ledarskapet är en nyckelfråga.
 • Vi saknar inte utbildningar men de utbildningar vi har behöver bli spetsigare. Vi kan utbilda bort en del av kompetensbehovet men måste ha relevant arbetskraftsinvandring.
 • Valideringsmetoderna behöver förfinas för att översätta praktisk kompetens till formell.

Deltagarna var eniga om att det här arbetet är mycket viktigt för regionen och att vi behöver arbeta samordnat, hållbart och ha en gemensam målbild.

 

Skip to content