logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Sommarvandring i Jämtland Härjedalen

Slutrapport: Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 2021–2023

30 oktober, 2023
Text: Jonas Herjeby och Philip Brodin Kibsgård, Jämtland Härjedalen Turism
Sommarvandring i Jämtland Härjedalen. Foto: Jonas Herjeby

Projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 går mot sitt slut och på den här sidan sammanfattar vi de resultat som projektet kommit fram till och lämnar efter sig. Här finns också slutrapporten sammanfattad och bifogad i sin helhet.

Tidsresa för barn på Vemdalens hembygdsgård
Tidsresor på Vemdalens hembygdsgård testades genom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0. Foto: Jonas Herjeby

Om projektet

Projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 har pågått 2021–2023 och har varit möjligt tack vare finansiering från Region Jämtland Härjedalen och EU:s regionala utvecklingsfond. Projektets mål har varit att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av natur- och kulturbaserad turism och att tydligare lyfta fram vilken betydelse turismen har för utvecklingen av regionen.

Under projekttiden har vi arbetat med fem stycken huvudaktiviteter: framtagande och användning av kunskapsunderlag, produktutveckling, investeringsfrämjande aktiviteter, utveckla affärsmodeller, samt naturen som arena och kulturen som grund för besöksnäringen. I den här artikeln följer en sammanfattning av projektet, en sammanställning av aktiviteterna som genomförts inom varje huvudaktivitet och längst ned på sidan finns slutrapporten bifogad.

Projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 i siffror

115 aktörer har medverkat i projektets aktiviteter och fått kunskap och stöd (mål: 30)

17 aktörer har fått stöd för affärsutveckling och att introducera nya produkter (mål: 15)

351 aktörer identifierades i inventeringen av natur- och kulturturismaktörer, samt campingar och ställplatser, 193 av de aktörerna nådde vi via telefon och enkäter

112 artiklar har publicerats om projektet på jht.se

29 podcastavsnitt har publicerats och har 2 800 lyssningar

8 temadagar har genomförts

8 besök har gjorts hos projektets målgrupp på plats hos regionens kommuner och destinationer

8 nya metoder för att mäta besöksnäringen har testats

6 rapporter har publicerats

3 arbetsgrupper har varit aktiva i projektet

2 studieresor har genomförts

Måluppfyllelse

Totalt har 115 unika företag varit delaktiga i projektets aktiviteter, men vi har i den slutliga sammanställningen kunnat registrera 86 unika företag. Bortfallet beror dels på att några deltagande företag (exempelvis Svenska Turistföreningen STF och Personalstiftelsen PostNord som äger Pensionat Fjällhornet i Ljungdalen) haft säte utanför Jämtland Härjedalen och dels på att fullständiga organisationsnummer (sista fyra siffrorna) saknats till vissa enskilda firmor. Trots detta har målet om 30 deltagande företag som fått stöd nåtts med god marginal. Även målet om 15 företag som fått stöd för att introducera för företaget nya produkter har nåtts med 17 unika företag.

Av de deltagande företagen som fått stöd genom projektets aktiviteter har 4 stycken varit nystartade eller i en uppstartsfas under projektperioden och kunnat tillgodoräkna sig viktig kunskap och information för sin utveckling genom sitt deltagande. Fyra aktörer har också fått stöd á 100 arbetstimmar vardera via projektet genom vilka de har kunnat anställa personer för att utveckla verksamheten. Intervjuer med dessa efteråt visar att insatserna gett effekter som även på längre sikt kan innebära att arbetstillfällena kommer finns kvar. Utifrån detta bedömer vi att projektet har bidragit med 5 stycken tjänster (mål: 7,5) till deltagande företag som har fått stöd.

Aktiviteter

Tack vare projektet har flera unika undersökningar kunnat genomföras för att på nya sätt mäta och beskriva besöksnäringen. Bland dessa återfinns en undersökning av fritidshusboende, övernattningar hos släkt och vänner, en SPRIT-undersökning (Spridningseffekter inom turism) och en kartläggning av EU-finansierade besöksnäringsprojekt. Därtill har projektet tagit fram Jämtlandsmodellen som ett samlat och tillgängligt verktyg för att beskriva turismens betydelse. En inventering av aktörerna har gett ett bra underlag för att rikta insatser för att möta deras behov, vilket vi kunnat göra genom temadagar, nätverksträffar och en studieresa. Direkta insatser har även gjorts för att hjälpa aktörer med att utveckla sin produkt. Läs mer om projektets aktiviteter nedan.

Resultat

Med Jämtlandsmodellen som främsta verktyg har projektet kunnat påvisa och lyfta besöksnäringens totala värden för att ge ett bättre underlag för att förbättra arbetet med investerings- och finansieringsfrågor. Genom att långsiktigt och kontinuerligt kommunicera och sprida modellen och den kunskap projektet tagit fram har projektet tydligare positionerat besöksnäringen som en basnäring för regionen. De deltagande företagen i projektets aktiviteter har genom erfarenhetsutbyten och konkreta insatser som gett möjligheten att testa nya idéer kunnat stärka sin konkurrenskraft. Nya samarbeten, ny kunskap och kontinuerlig dialog kring besöksnäringens betydelse har skapat förutsättningar för nya paketeringar och produkter hos regionens besöksnäringsaktörer. Projektet har genom att testa nya mätmetoder också kunnat dels ge ett bättre underlag för att förstå turismens betydelse och dels också bekräfta tidigare analyser.

Framtagande och användning av kunskapsunderlag

Släkt- och vänundersökning

En unik undersökning av släkt- och vänboenden som har genomförts totalt tre gånger under ett år, från maj 2022 till april 2023. Det framkom att 2,2 miljoner övernattningar genomfördes hos släkt och vänner i Jämtland Härjedalen under ett år. Med detta underlag går det att räkna ut besöksnäringens omsättning, skatteintäkter och sysselsättningsgrad, vilket är intressant när man ska förklara hur viktig besöksnäringen är för regionen. Ett exempel är att under enbart december genererade släkt och vänner ungefär 99,4 miljoner i omsättning.

Fritidshusundersökning

En undersökning gjordes för att förstå hur fritidshusen i länet används där målgruppen var personer som idag är skrivna utanför länet. Tyvärr hade undersökningen ett stort bortfall, men sätter vi resultatet i relation till redan befintlig fakta och kunskap kan vi dock fastställa att underlaget ser rimligt ut, även om det naturligtvis ska ses med en försiktighet. En indikation av resultatet är att fritidshusägarna i länet genererar ungefär 900 000 gästnätter per år.

SPRIT-undersökningen

För att få veta mer om besöksnäringens effekter och ge underlag för utvecklingsmöjligheter genomfördes inom Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 en SPRIT-undersökning (Spridningseffekter inom turism). Den gick ut på att analysera registerdata i kombination med enkäter till företag i kommunerna/destinationerna. Datan som kommer från undersökningen kan användas som en värdemätare för hur stor betydelse turismen har för ett specifikt område. Detta kan användas för att belysa och påverka när det kommer till strategi och planering, styrmedel och påtryckningsmedel i olika processer. Undersökningen har genomförts i sju kommuner och destinationer i Jämtland Härjedalen.

Värdeguiden för inkluderande upplevelser i Jämtland Härjedalen

Värdeguiden, som först togs fram 2017, har fungerat som ett viktigt underlag för att tydliggöra och underlätta arbetet med bland annat hållbarhet, ansvar, jämställdhet och mångfald. Via projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 genomfördes flera workshopar för att diskutera och uppdatera värdeguiden för att den skulle bli ett ännu bättre verktyg både i det dagliga arbetet men också för att kunna beskriva det arbete som görs i vår region. Den reviderade versionen finns som trycksak och nedladdningsbar pdf.

Besöksnäringens spår i återvinningen

Går det att mäta besöksnäringens betydelse i återvinningen hos destinationer och kommuner? Generellt ligger kommunerna i Jämtland Härjedalen högre än Sverige när det kommer till kilogram per invånare i mätstatistik av återvunnet material. Då flera av kommunerna har en stark besöksnäring och relativt få permanenta invånare är det sannolikt besökare som bidrar till de höga värdena som uppmätts. Exempelvis kan man direkt se att turismen syns i framförallt glasinsamlingen, i Åre återvinns tre gånger så mycket glas som Östersund. Läs mer i de respektive artiklarna från 2021, 2022 och 2023.

EU-projekt – en viktig del för utvecklingen inom besöksnäringen

Offentlig finansiering har varit en viktig kraft för regional utveckling under många år. Med hjälp av projekt kan man exempelvis stärka platsers attraktivitet, varumärken och utveckla lokal service som är värdefull för både besökare och lokalbor. Mittuniversitetets turismforskningscentrum, ETOUR, har gjort en omfattande kartläggning av projekt som fått EU-medel och nationella medel under åren 2011–2020. Totalt i hela Sverige handlar det om 17 044 projekt som fått medel och turismsektorn har haft cirka 2 600 projekt. Av dessa hade Jämtland Härjedalen 268 turismprojekt.

Post Corona-rapport

Fram till pandemins utbrott, 2020, har besöksnäringen varit en starkt växande näring med en positiv utveckling för Jämtland Härjedalen där många destinationer är beroende av turismen när vi ser till omsättning och sysselsättning. Med pandemin kom svårigheter och utmaningar men också nya möjligheter till distansarbete och nyttjande av fritidsboende. En Post Corona-rapport gjordes med syfte att genom omvärldsanalys, statistisk data samt intervjuer och enkäter med lokala besöksnäringsaktörer ta fram en nulägesanalys för besöksnäringen ett och ett halvt år efter pandemins utbrott. I rapporten får vi ta del av tiden innan pandemin, tiden under pandemin (vilket är huvuddelen av rapporten), sedan den globala påverkan och avslutningsvis en framåtblickande del med några slutsatser och rekommendationer.

Produktutveckling

Campingdagar

Det finns ett stort intresse för camping både nationellt och internationellt därför var det på tiden att samla aktörer inom camping i Jämtland Härjedalen till en dag med fokus på campingutveckling. Campingdagen 2022 handlade om campingens betydelse, olika trender inom området, omvärldsbevakning, marknadsföring och mycket mer. Träffen blev väldigt uppskattad av deltagarna och det fanns ett stort intresse för en ny träff.

Under Campingdagen 2023 presenterades bland annat inventeringen av campingar och ställplatser, information från Acamp som är en plattform för campingar och ställplatser, Camping Mittsverige/SCR, tips från energikontoret och workshops. Exempelvis blev det kunskapsutbyten mellan aktörerna på träffen, detta är något som kommit fram i inventeringen att man vill träffas och ha ett nätverk tillsammans vilket är positivt då en tydlig trend från omvärldsbevakningar är att fler och fler väljer att campa.

Studieresa för campingaktörer

Då de två träffarna med campingaktörerna fick positiv respons och att det framkom även ett behov av fortsatt erfarenhetsutbyte och nätverkande, planerades det i samverkan med Länsstyrelsen Jämtlands län och Camping Mittsverige in en tvådagars studieresa till sex campingar med olika förutsättningar. Detta var ett tillfälle för aktörerna att få inspiration och lärdomar från andra campingar, men också att kunna ta dagarna till kunskapsutbyte med varandra.

Möjlighet att testa nya idéer

Inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 fanns det en möjlighet för natur- och kulturaktörer att få möjligheten för att testa nya idéer i verksamheten. Detta resulterade i att fyra hembygdsföreningar i Jämtland Härjedalen fick hundra arbetstimmar vardera att använda till olika utvecklingsområden inom sin verksamhet.

Hede hembygdsgård

I Hede planerades och genomfördes idén med en vandring genom historien i byn för besökaren. Med hjälp av timmarna från projektet kunde de investera i en upplevelsestig där milstolpar som noggrant restaurerats visar vägen för besökaren.

Huså Herrgård

Med stödet från JHT har Huså Herrgård kunnat ta in personer som hjälp till under sommaren och arrangerat olika aktiviteter, exempelvis tunnbrödsbakning, som inte varit möjligt annars. Detta har också skapat fler idéer för hur herrgården kan fortsätta leva och vara en viktig plats för byn.

Fors Hembygdsgård

En gammal kägelbana från 1885 har fyllts med aktivitet med hjälp av arbetstimmarna från JHT och det har mestadels varit ungdomar som varit på plats och hjälpt till. Det är ett unikt besöksmål att få kasta de tunga träkloten över plankgolvet, men det bidrar även till lokalbor som kan komma och umgås.

Vemdalens Hembygdsförening

I Vemdalen har arbetstimmarna gjort det möjligt att testa nya koncept. Tidsresor som tar barnen tillbaka till 1890-talet där de får lära sig om livet på gården blev ett mycket populärt koncept. Detta skapar en platskänsla när man får lära sig om hur det var förr på platsen vilken är både roligt för turister men också för lokalbor.

Konkurrentanalys

Inom ramen för projektet har en konkurrentanalys genomförts. Istället för att bara titta och analysera våra konkurrenter valde vi att göra ett seminarium med två regioner, Värmland och Dalarna, som ligger nära oss geografiskt och erbjuder sina besökare ett liknande utbud av upplevelser men med en lite annorlunda organisation. Vi genomförde ett digitalt seminarium för att tillsammans diskutera och lära av varandra. Genom att få en bättre bild av varandras syn på strategier, processer, möjligheter och utmaningar kan vi tillsammans stärka vår konkurrenskraft och skapa en starkare röst för att fortsätta utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt.

Jämtlandsmodellen
Jämtlandsmodellen står på tre ben för att beskriva vad besöksnäringen betyder för Jämtland Härjedalen; hårda fakta, mjuka värden och tradition. Alla tre benen behövs för att ”pallen” ska stå stadigt.

Investeringsfrämjande aktiviteter och utveckla affärsmodeller

Jämtlandsmodellen

Besöksnäringen är en viktig basnäring i Jämtland Härjedalen och för att förklara det har en film och en modell tagits fram inom projektet. Jämtlandsmodellen handlar om att visa hur viktig besöksnäringen är för regionen och varför den har en stor betydelse för framtiden. Den är ett verktyg för användaren att på ett enkelt sätt visa beslutsfattare, finansiärer, studenter eller möjliga samverkanspartners att turismen är en stor del av Jämtland Härjedalen. Vi vill påvisa att turismen skapar både hårda och mjuka värden för människorna som bor här och för våra besökare, exempelvis kan hårda värden vara gästnätter (regionen har cirka 11 miljoner gästnätter om året) och mjuka värden kan exempelvis vara stolthet, gemenskap och attraktivitet.

Temadagar för stöd- och rådgivningsmöjligheter

Inom projektet ska aktörers konkurrenskraft stärkas genom bland annat att underlätta för att få finansiering och att planera nya idéer. Detta ledde till två träffar där deltagarna fick handfasta tips och hjälp att utveckla sina tankar och idéer, vilket var väldigt uppskattat av deltagarna. Första träffen gjordes i samverkan med Almi. Här fick deltagarna lyssna på rådgivare från Almi som bland annat pratade om hur de kan hjälpa till med exempelvis en handlingsplan för verksamheten. Handelsbanken förklarade och gav tips om vad som var viktigt att tänka på inför besöket hos banken. Och sist hade vi Leader Grogrund som förklarade vad de gjorde och hur man kunde söka finansiering för olika projektidéer.

Den andra träffen gjordes i samverkan med Region Jämtland Härjedalen, då det fanns ett stort intresse från aktörer att få veta vilka stöd de kunde erbjuda. Vi genomförde ett hybridmöte där regionen berättade vilka möjligheter som fanns via dem. Stöd för kulturskapare och arrangörer, företags- och projektstöd och samhällsutveckling är områden som kan få stöd från regionen och vill man ta del av hela träffen spelades den in och finns tillgänglig via länken ovan.

Inventering av regionens besöksnäringsaktörer

En inventering av aktörer inom natur- och kulturturism samt campingar och ställplatser har genomförts inom projektet. Vi ville få ett underlag kring bland annat behov, utmaningar och framtidsplaner för att kunna skapa insatser både inom projektet men också för framtiden. Aktörerna fick svara på olika frågor som exempelvis handlade om deras digitala närvaro och om de upplevde någon utmaning i sin verksamhet. Hela rapporten finns att läsa i den länkade artikeln ovan.

Naturen som arena och kulturen som grund för besöksnäringen

Inspirationsdag för aktörer inom natur- och kulturturism

En inspirationsdag med fokus på natur- och kulturturism i regionen där deltagarna fick utbyta tips, idéer och erfarenhet med varandra. Aktörer inom natur- och kulturturism är en viktig del i besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och det är alltid lärorikt för dem att träffas och höra från varandra om sina verksamheter. Under denna dag fick vi bland annat lyssna på olika talare och ta del av JHT:s inventering av aktörer och de senaste trenderna.

Den 1 juni bjöds även naturturismaktörer in till ett möte för att kunna knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter, något som efterfrågats när vi genomförde inventeringen. Det var en dag med öppen diskussion där varje deltagare fick möjligheten att presentera sin verksamhet. Det blev ett uppskattat möte där nya idéer och sammanhang föddes.

Samlad kunskap

Både inom det här projektet och andra projekt på JHT har mycket kunskap och inspiration skapats fram under åren. Därför har vi tagit fram en samlingssida för aktörer inom natur- och kulturturism där vi samlat artiklar, podcastavsnitt och andra spännande saker som vi kan hänvisa till och som kan spridas för att nå så många som möjligt.

Skip to content