Anne Adsten och Andreas Edholm foto Johannes Adolfsson

Så bidrar JHT till besöksnäringens kompetensförsörjning

23 februari, 2022
Projektledarna Anne Adsten och Andreas Edholm. Foto: Johannes Adolfsson
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

JHTs projekt Morgondagens medarbetare har nu pågått i två år. Efter en i det närmaste panikartad start med en blixtinsatt utbildning som fick namnet ”Turism Post Corona”, för företagare som stod utan gäster vid pandemins utbrott har verksamheten så småningom övergått till ett mer strukturerat arbete. Projektet utgår ifrån de 12 behov och prioriteringar i form av de fyra huvudaktiviteter som kom fram i förstudien till projektet. 

Anna Student Mats Lind
Anna Thuresson har nyligen genomfört Turismprogrammet på Mittuniversitetet och har efter utbildningen valt att stanna i Jämtland Härjedalen. Foto: Mats Lind

Erfarenhetsinsamling och analys

Vi i projektduon, i form av Andreas och Anne, har ägnat oss åt omvärldsanalyser, möten, intervjuer, deltagit i workshops och använt enkäter för att kunna bedöma det aktuella läget inom kompetensförsörjning utifrån rådande läge och för att hitta ”best practice”. I december 2020 genomfördes ett kompetensforum med tema evenemang för att betona vikten av omvärldsbevakning. I ett förenat arbete tillsammans med JHTs projektgrupp ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” beställdes dessutom en djupgående analys av hur de första 1,5 åren med Covid påverkat besöksnäringen i regionen med ett avsnitt som innehåller viktiga frågeställningar för besöksnäringen i regionen framåt.

Samverkan & dialog

Under projektperioden har vi haft och planerar att fortsatt ha utbyte och dialog med utbildningssidan i form av Jämtlands Gymnasium (JGY), Campus Åre, Mittuniversitetet, Lärcentrum samt med likartade projekt/insatser inom kompetensförsörjning  som ”En attraktiv region” via Region Jämtland Härjedalen, Handelskammaren MittSverige, SkiStar, Destination Lofsdalen, Arbetsförmedlingen med flera aktörer. Många av dessa aktörer finns med i den så kallade Swetour-gruppen som JHT arbetat med sedan 2009 för att hålla liv i kompetensfrågorna.

100 yrken JH besöksnäring Aloq
100 yrken inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Illustration: Aloq

Aktivitet 1: Att arbeta inom besöksnäringen

En spretig bransch

Hur beskriver man en näring som är så omfattande att den inte har en egen SNI-kod utan är en del av ett stort antal SNI-koder? Hur får vi unga idag att känna att de har en framtid inom besöksnäringen? Hur förmedlar vi den glädje som finns i att få förmedla de tjänster och produkter som Jämtland Härjedalens besöksnäring står för idag?

100 jobb inom turism

Självklart finns det många yrken inom besöksnäringen som inte innehåller direkt kundkontakt och för att forma en beskrivande bild har ”100 jobb inom besöksnäringen” tagits fram via projektet. Bilden belyser direkta jobb, indirekta jobb och rand-jobb inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen idag.

Att lyfta goda exempel

Vi beslöt oss för att ta fram goda exempel som visar karriärvägar och livsval för att skapa igenkänning och drömmar kring karriärval. Resultatet blev en porträttserie med både artiklar och ett antal filmer som spridits via både JHTs kanaler och via partnerkanaler. Exemplen är värdefulla tidsdokument samtidigt som de nu via organiskt sök kan hittas av intresserade både inom och utanför regionen. Två av artiklarna har blivit publicerade i externa magasin, bl a i Tyskland.

Hjälp till självhjälp

För att hjälpa morgondagens medarbetare en bit på vägen har vi sammanställt en artikel om att bli anställningsbar som vi bland annat förmedlat vid informationstillfällen i högstadieskolor samtidigt som vi berättat om hur besöksnäringen ser ut och fungerar, samt visat upp några av de goda exemplen från våra artiklar. Information har även getts till studenter inom vuxenutbildning och universitet.

Praktik är en vanlig väg in i besöksnäringen…

Som insteg i branschen kan en praktikplats vara en ingång. För unga som söker den ultimata praktikplatsen skapades därför artikeln ”Så fixar du bästa praktikplatsen” samt för den som anordnar praktik ”Tips för praktikanordnare”. I tillägg intervjuade vi DIÖS som prisats för sitt strukturerade arbete kring att ta emot praktikanter för att ta tillvara morgondagens kompetens.

… Säsongsjobb är en annan

En annan vanlig ingångsväg till besöksnäringen är säsongsjobb i fjällen och vi fann att det inte fanns någon som samlade de företag och organisationer som erbjuder säsongsjobb årligen. Den artikeln är nu projektets mest lästa, särskilt under hösten och förvintern.

En stor uppmuntran

Som kvitto på att vi projektduon jobbar i rätt riktning så blev vi nominerade till priset Årets Studentfavorit vid Guldgalan 2020.

Aktivitet 2: Kompetensutveckling

Turismutbildning på olika nivåer

Idag sker kompetensutveckling till stor del inom respektive företag i besöksnäringen. Det viktigaste hos medarbetaren är inställningen till arbetet och till ett yrke inom service och värdskap. För några väcks lusten att vidareutbilda sig under tiden som de arbetar eller mellan säsongsjobben.

För att få en överblick över vilka rena turismutbildningar (hotell, restaurang, management, guideutbildningar etc) som finns i regionen idag skapades en länksida med titeln Turismutbildningar i JH och som vi via statistik kan se är välbesökt.

Ledarskapet väger tyngst

Mycket inom turism handlar om ledarskap och därför handlar mycket i projektet om det temat. Utan ett gott ledarskap finns inte stärkta medarbetare som älskar sitt jobb och kan och vill ge sitt yttersta för gästerna/besökarna/kunderna. Bland annat skrevs en lättsam samlingsartikel utifrån föreläsningar och Turismdagen i oktober 2021 fick just det temat med föreläsningar och utdelning av priset Årets Turismföretagare till Trangia som bland annat tack vare gott ledarskap kunnat ta betydande utvecklingssteg under året.

Vi ser att många inom besöksnäringen törstar efter påfyllning av kompetens i lättsamt format och hösten 2020 skapades en föreläsningsserie om ledarskap, rekrytering och utbildning.

Aktivitet 3: Rekrytering

Rekryteringsmodeller

Vi har intervjuat representanter för de två aktörer som anses ha de bästa modellerna för rekrytering, Skistar och Destination Lofsdalen, för att försöka hitta vad som är nyckeln till framgång. Återigen är det ledarskapet som lyser igenom. Båda aktörerna har dessutom ett högt utvecklat värdskap och är medvetna om att rekryteringsprocessen dessutom är ett ypperligt marknadsföringstillfälle för att skapa varumärkesmedvetenhet. De sökande som passar bäst in i den företagskultur som respektive aktör har och som kompletterar övriga i gruppen går sedan hem med anställningarna enligt både Skistars modell och Lofsdalsmodellen.

IDS bemanning och rekrytering har specialiserat sig på att förmedla personal med idrottens egenskaper i regionen utifrån att idrottare har ett särskilt driv och målmedvetenhet som passar för valda positioner. Vi har i tillägg haft en Föreläsningsserie 2020 där bland annat Manpower berättade om hur en rekryteringsprocess går till via dem.

Matchning mellan sökande och arbetsgivare

Med tanke på att besöksnäringen är så omfattande som den är så uppstår stora svårigheter både för den som rekryterar och för den som söker jobb. När vi i projektduon tittade närmare på vilka Yrkeskategorier och titlar som finns inom besöksnäringen så blev det tydligt att systemet lätt kan fälla krokben på den mest välvillige. Vi lyckades dock hitta rätt individer inom Arbetsförmedlingens programerarkår som blev överlyckliga över vår input kring de titlar som idag används. Med hjälp av så kallade folkliga synonymer kunde vi sedan tillsammans avgöra till vilken befintlig EU-standardiserad titel som de mer folkliga benämningarna skulle höra.

Nu när pandemin ser ut att ebba ut så uppstår ett vakuum efter alla de som vid pandemins inträde blev tvungna att hitta alternativa försörjningsmöjligheter utanför besöksnäringen. Särskilt inom hotell och restaurangbranschen i områden som är starkt beroende av konferens- och evenemangsgäster samt utländska gäster. Vi i projektduon gick därför samman med ansvariga på Lärcentrum och Arbetsförmedlingen för att skapa ett riktat Rekryteringsevent med speed dating på Storsjöteatern i november 2021. Tyvärr har det varit mycket svårt att få reda på om eventet med 100-talet sökande kunnat ge några faktiska anställningar ännu.

En annan viktig kanal för att nå morgondagens medarbetare är via regionens SYV-konsulenter (studie och yrkesvägledare). Inom projektet har vi genomfört ett flertal insatser för att nå regionens SYV:are och vi har deltagit i temadagar för högstadiestudenter i Östersunds och Bergs kommun.

Aktivitet 4: Framtidens besöksnäring

Anställningsbarhet och kvalitet på utbildning i JH

Utbildningarna behöver matcha företagens behov och företagen behöver kommunicera sina behov till lärosätena. Utifrån enkäten Kompetensbarometern och även genom direkt dialog med besöksnäringen i länet så vet vi att företagen tycker att det inte saknas utbildningar, men ibland så matchar inte utbildningarna näringens behov fullt ut. De mindre företagen kan inte alltid identifiera vilka behov de har. Många gånger är det de större företagen tillsammans med destinationerna som fyller en viktig roll kring att hjälpa till i detta genom att rekryteringsinsatser ”spiller över” till de småföretag som är mindre synliga med sitt rekryteringsarbete.

Gesällbrev på nytt sätt

Vi noterade att Visita tog nya steg för att öka kvaliteten på gymnasiets hotell- och restaurangutbildningar via en justering av gamla tiders gesällbrev. Jämtlands Gymnasium (JGY) attraherades av tanken och inom projektet uppmuntrar vi på alla sätt vi kan deras väg mot att bli certifierade. Andreas ingår även i den referensgrupp som är kopplad till hotell och turismutbildningen vid JGY.

Revitalisering av utbildning

Turismutbildningen vid Mittuniversitetet har haft en utveckling av färre och färre sökande över åren och inom projektet har vi deltagit i möten och workshops med input kring utvecklingen av programmet framåt.

Hur mäter vi utbildningskvalitet?

Ett mått som skulle kunna visa på anställningsbarhet och kvalitet på turismutbildning i Jämtland Härjedalen är att undersöka hur många som är anställda inom besöksnäringen inom en viss tidsperiod efter avslutade studier.

Andra mått som kan visa branschens och utbildningarnas attraktionskraft är antal sökande och intagningsbetyg. Idag har vi dessvärre en negativ trend när det gäller detta på flera turismutbildningar i länet. Ett av undantagen är Jämtlands Gymnasium som nu ser en ökning av antalet sökande där förklaringarna är flera: pandemin avtar och fler ser att det nu ser ljusare ut inom besöksnäringen som framtidsbransch, skolan har ett aktivt råd kopplat till undervisningen där de bollar frågor och håller aktualiteten, JGY arbetar aktivt för att bli en av de skolor som blir certifierade via VISITA och JGY erbjuder en positiv utbildningsmiljö med engagerade lärare. Ytterligare ett exempel är Campus Åre som via sitt råd och förmågan att hålla örat mot marken, lyckas anpassa utbildningarna utifrån besöksnäringens behov.

Kontinuerliga utvärderingar av turismutbildningarna och uppföljning av de som genomför utbildningen är viktigt. Återkoppling från arbetsgivarna till utbildningarna är även nödvändigt för att säkerställa hög utbildningskvalitet och anställningsbarhet. Både utbildningarna och arbetsgivarna har ett gemensamt ansvar kring dessa frågor. De utbildningsarrangörer som har ett aktivt råd bestående av både utbildningsarrangörer och representanter för potentiella arbetsgivare som aktivt tillsammans bollar utbildningens utveckling lyckas bäst vad vi i projektduon har kunnat konstatera.

Samverkansplattformar mellan näringslivet och turismutbildning i JH

Vi har idag ett antal fungerande samverkansplattformar där vi kontinuerligt kan verka för att bibehålla och även på sikt öka relevansen och attraktiviteten för att jobba inom besöksnäringen och att få fler att utbilda sig och vidareutbilda sig kontinuerligt.

 • Campus Åre: Det bästa exemplet som vi stött på när det gäller att hitta en utbildningsarrangör som har en utvecklad modell för en tät kontakt med framtida arbetsgivare för studenterna och kan anpassa utbildningarna efter de förändrade behov som uppstår.
 • Swetourgruppen: Vi hoppas att det även efter projektavslut finns möjligheter att kunna upprätthålla den så kallade Swetourgruppen med minimum ett möte per termin.
 • Referensgrupper: Jämtlands Gymnasium har idag en referensgrupp som kan hjälpa till att se till att relevansen för utbildningen bibehålls. En möjlighet som fler utbildningsanordnare borde nyttja. Mittuniversitetet har en liknande gruppering.
 • Ta emot praktikanter: Bästa sättet för gammal kunskap att möta ny kunskap är för ett företag att ta emot praktikanter eller ta emot studenter som söker plats för studentarbeten.

Förslag till struktur för bättre samverkan mellan utbildning och näringsliv inom Jämtland Härjedalen

Utifrån det vi lärt oss inom projektet och inspel från Swetour-gruppen under tema-träffen Tunnare väggar så skulle vi vilja se följande för besöksnäringens bästa:

 • Systematiserade informationsinsatser i regionens högstadier för att informera om och locka till besöksnäringen. Särskilt inför gymnasievalet i 9an. En väg är via studievägledare i regionen.
 • Systematiserade informationsinsatser i regionens gymnasier för att informera om och locka till besöksnäringen för att skapa intresse för vidareutbildning inom turism. Kanske kan vi jobba med fadderskap mellan gymnasiet och högskola?
 • Samarbeta kring insatser som ”Kloka medvetna val” och ”Framtidsvalet” som bl a innefattar personer som turnerar runt i regionens skolor och informerar om framtidens arbetsmarknad.
 • Att kunskap inom digital kommunikation och digitalt värdskap införs som en naturlig del i all turismundervisning.
 • För att öka attraktiviteten inom turism skulle vi vilja se en serie som liknar det som ”Frusna vägar” gjort för transportbranschen för att locka fler unga.
 • Ett skifte i hur vi kommunicerar branschen – från ”långpannor” och låga löner till de positiva delar som är associerade med arbete i turismbranschen; gemenskap, glädje, naturupplevelser och kreativitet.
 • Kommunicera värden för potentiella arbetsgivare som associeras med att anställa sökande med högre utbildning. Idag är det för låg andel högskoleutbildade inom turism som faktiskt jobbar inom besöksnäringen.
 • Branschen kännetecknas av en stor andel livsstilsföretagare. Vi behöver skapa kompetenshöjning hos dem och underlätta kommande generationsskiften. Kanske kan vi dra lärdom av skogsnäringen i hur de jobbar med samma ämnen?
 • Ökade direkta kopplingar mellan tänkta arbetsgivare och utbildning på samma sätt som Campus Åre arbetar med mer eller mindre skräddarsydda utbildningar.
 • Titta närmare på vad destinationsorganisationer söker när de letar nya kompetenser och förmedla sådan kunskap till utbildningsarrangörer.
 • Praktikplatser, lärlingsplatser och traineeplatser är betydelsefulla för att samverkan mellan utbildning och näring ska fungera bra.

 

Anne Adsten och Andreas Edholm

Skip to content